• Head. Office - Charkop : 2869 3605 / 2869 4677
 • Malad (E) : 2844 1379 / 3214 1671
 • Malad (W) : 2883 2248 / 6536 3318
 • Goregaon (W) : 2874 2567 / 28782566
 • Motilal Nagar : 28782567 / 6533 0110
 • Dindoshi : 6517 2301 /98694 74674
 • Gorai : 2867 7439 / 6536 3315
 • Dahanukar Wadi : 2967 9590 / 6536 3316
 • Borivali(E) : 6533 0112 / 98213 99014
 • Poisar : 6517 7848 / 6517 7800
 • Thane (W) : 2547 0557

2009-2010

S.S.C. 2010

 • Sudeep Parab

  97.27%

 • Akash Yewale

  97.09%

 • Prajakta Bhogal

  97.09%
  Sanskrit - 100/100

 • Bhavesh Rewale

  96.73%

 • Siddhesh Kangutkar

  Maths - 150/150


95% + 42 Students

90% + 183 Students

1st rank in 27 Schools

XII COMMERCE 2010

 • Rucha Beloshe

  Accounts - 100/100

 • Sayali Magadum

  85.83%

 • Swapnali Khandekar

  85.33%

 • Bhakti More

  84.50%

 • Manoj Gupta

  84.33%
  CPT - 171


80% + 26 Students

75% + 73 Students

70% + 197 Students

90% + in A/c 162 Students

85% + in Maths 35 Students

XII SCIENCE 2010

 • Ketki Sawant

  PCM - 93.00%

 • Amey Patale

  PCM - 92.67%

 • Santosh More

  PCM - 92.00%

 • Vinay Pawar

  PCM - 92.00%

 • Samir Taral

  MHT-CET
  PCM - 179


T.Y.B.COM 2010

 • Aparna Naikade

  84.00%

 • Rupali Narkar

  82.30%

 • Vipul Bhoy

  81.72%

 • Lekha Garde

  80.72%

 • Akshata Jadhav

  80.30%